എബോള (Ebola)

◾ 1967 ൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഈ രോഗം ലൈബീരിയ, ഗിനി തുടങ്ങിയ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പതിനായിരത്തിൽ അധികം പേരുടെ മരണ കാരണവും ആയിട്ടുണ്ട്

◾ FILO (ഫൈലോ വൈറസ്) കുടുംബത്തിൽപെട്ടതാണ് എബോള വൈറസ്

◾ വൈറസുകൾ ആണ് പ്രധാന പ്രധാന രോഗവാഹികൾ

Leave a Reply