ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

1) പോളിസി പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ രേഖ 2) പ്രീമിയം പോളിസി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനും…