പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ

1) ബുദ്ധൻ ജനിച്ച വർഷം? ബി സി 563 2) ഗ്രാനൈറ്റ് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? അബർഡീൻ 3) 1921ൽ രൂപംകൊണ്ട കേന്ദ്ര…

മുൻവർഷത്തെ എൽ ഡി സി ചോദ്യങ്ങൾ

1) ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്ത വർഷം: 1989 2) ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സ്ഥാപകൻ: മാർക്ക്…

മുൻവർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ചോദ്യങ്ങൾ

1) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ജില്ല? പാലക്കാട് 2) കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് ആര്? വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ 3) ഉരുളുന്ന…

എൽ ഡി സി സ്‌പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് – സയൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ

1) ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡിന് ഉദാഹരണം: ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് 2) കുമ്മായത്തിന്റെ രാസനാമം? കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്ലെഡ് 3) മണ്ണിൽ കുമ്മായം ചേർക്കുന്നതെന്തിന്?…

എൽ ഡി സി മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ

1) കടലിലെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത്? നോട്ടിക് മൈൽ 2) പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി എത്ര വർഷമാണ്? 75 3) കേന്ദ്ര…

മുൻവർഷങ്ങളിലെ ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ

1) ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച വിദേശ രാജ്യം: കാനഡ 2) ധർമ്മടം നദീദ്വീപ് ഏത് ജില്ലയിലാണ്? കണ്ണൂർ 3) 1947…

മുൻവർഷത്തെ എൽ ഡി സി ചോദ്യങ്ങൾ

1) ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജലസ്രോതസ് ഏതാണ്? മഴ വെള്ളം 2) അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പ്രധാന ഘടകം: നൈട്രോജൻ 3) ഇന്ത്യയുടെ ഫാസ്റ്റ്…

മുൻവർഷത്തെ ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ

1) ഹിരാക്കുഡ് നദീതട പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം: ഒഡീഷ 2) ജനപങ്കാളിതത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്രവിമാനത്താവളമാണ്: കൊച്ചി 3)…

Study Notes For Sub Inspector of Police – Constitution of India

1) The number of Articles under the Directive Principles when the constitution was brought into force:…

മുൻവർഷങ്ങളിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ

1) ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്? 1869 2) എട്ടുമണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി യു.എ ന്നിൽ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തി: വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ…