ബാങ്കിങ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ

1) ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായി നിലവിൽ വന്ന വർഷം?

1770

2) കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്ക്?

നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക്

3) നെടുങ്ങാടി ബാങ്കിന്റെ സ്ഥാപകൻ?

അപ്പു നെടുങ്ങാടി

4) നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

1899

5) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക്‌?

എസ് ബി ഐ

6) എസ് ബി ഐ ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം?

1955

7) എസ് ബി ഐ യുടെ ആസ്ഥാനം?

മുംബൈ

8) ഇന്ത്യയിൽ ‘വായ്പ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക്‌?

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

9) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക്?

അലഹബാദ് ബാങ്ക്

10) റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ കറൻസി നോട്ടിൽ ആദ്യമായി ഒപ്പു വെച്ച ഗവർണ്ണർ?

സർ ജെയിംസ് ടെയ്‌ലർ

11) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എ ടി എം സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക്?

എച് എസ് ബി സി

12) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ചെക്ക് സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക്?

ബാങ്ക് ഓഫ് ബംഗാൾ

13) ISO സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്?

കാനറ ബാങ്ക്

14) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച ബാങ്ക്?

പ്രസിഡൻസി ബാങ്ക്

15) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ബാങ്ക്?

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യൻ കറൻസി – അറിയേണ്ടതെല്ലാം

1) ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്?

2010 ജൂലൈ 15

2) ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്?

ഡി ഉദയകുമാർ

3) സ്വന്തമായി കറൻസി ചിഹ്നമുള്ള എത്രമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ?

അഞ്ചാമത്തെ

4) ഒരു രൂപ ഒഴികെയുള്ള കറൻസി നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്:

റിസർവ് ബാങ്ക്

5) ഒരു രൂപ നോട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നത്:

കേന്ദ്രധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

6) ഒരു രൂപ നോട്ടിൽ ഒപ്പിടുന്നത്:

കേന്ദ്രധനകാര്യ സെക്രട്ടറി

7) ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ എത്ര ഭാഷകളിൽ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്?

17

8) ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടിൽ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ ഭാഷ?

അസമീസ്

9) ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടിൽ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവസാന ഭാഷ?

ഉറുദു

10) ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടിൽ മലയാളം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്:

ഏഴാമതായി

11) മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസിൽ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്:

1996 മുതൽ

12) പഴയ 500, 100 നോട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പിൻവലിച്ചത്:

2016 നവംബർ 8

13) 1000 രൂപയുടെ നാണയം റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയത്:

2012

14) ഏതു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചതിന്റെ സഹസ്രാബ്ദത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് 1000 രൂപ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത്?

തഞ്ചാവൂരിലെ ബ്രിഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം

ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ

▪ 5 രൂപ – കർഷകൻ, ട്രാക്ടർ

▪ 10 രൂപ(old) – വന്യമൃഗങ്ങൾ(കാണ്ടാമൃഗം, ആന, കടുവ)

▪ 10 രൂപ(new) – കൊണാർക്കിലെ സൂര്യ ക്ഷേത്രം

▪ 20 രൂപ(old) – കടൽത്തീരം

▪ 20 രൂപ(new) – എല്ലോറ ഗുഹകൾ

▪ 50 രൂപ(old) – ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്

▪ 50 രൂപ(new) – ഹംപി

▪ 100 രൂപ(old) – ഹിമാലയ പർവതം

▪ 100 രൂപ(new) – റാണി കി വാവ്

▪ 200 രൂപ – സാഞ്ചി സ്തൂപം

▪ 500 രൂപ(old/banned) – ദണ്ഡിയാത്ര

▪ 500 രൂപ(new) – ചെങ്കോട്ട

▪ 1000 രൂപ (old/banned) – ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക പുരോഗതി

▪ 2000 രൂപ – മംഗൾയാൻ

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ – അറിയേണ്ടതെല്ലാം

1) ‘ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

2) റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ കമ്മീഷൻ?

ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മിഷൻ

3) ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ അറിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു പേര്?

റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ്

4) ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?

1926

5) റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത്?

1935 ഏപ്രിൽ 1

6) റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത്?

1949 ജനുവരി 1

7) റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം?

മുംബൈ

8) ആദ്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണർ?

ഓസ്ബോൺ ആർക്കൽ സ്മിത്ത്

9) ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണർ?

സി ഡി ദേശ്മുഖ്

10) സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണർ?

സി ഡി ദേശ്മുഖ്

11) ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണർ പദവി വഹിച്ച വ്യക്തി?

ബെനഗൾ രാമ റാവു

12) റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണറായ ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയ വ്യക്തി?

മൻമോഹൻ സിംഗ്

13) നിലവിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണർ ?

ശക്തികാന്ത ദാസ്

14) റിസർവ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

ചെന്നൈ

15) റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം?

തിരുവനന്തപുരം

16) റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ചിഹ്നത്തിലുള്ള മൃഗം?

കടുവ

17) റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ചിഹ്നത്തിലുള്ള വൃക്ഷം?

എണ്ണപ്പന

തിരഞ്ഞെടുത്ത മുൻവർഷങ്ങളിലെ എൽ ഡി സി ചോദ്യങ്ങൾ

1) സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി?

കുന്തിപ്പുഴ

2) ‘രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

സൾഫ്യുരിക് ആസിഡ്

3) ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ റഡാർ ഇമേജിങ് ഉപഗ്രഹം?

റിസാറ്റ്-1

4) ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്?

2010

5) ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് “കുമ്പസ്സാരങ്ങൾ”?

റൂസ്സോ

6) ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കയൂർ സമരം ഏത് വർഷം ആണ് നടന്നത്?

1941

7) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഒരു കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. ഇത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്?

പശ്ചിമബംഗാൾ

8) ഒളിംപിക്സിന്റെ അഞ്ച് വളയങ്ങളിൽ നീല വളയം ഏതു ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?

യൂറോപ്പ്

9) ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദം?

കബഡി

10) ‘ബ്ലാക്ക്‌ പഗോഡ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയുന്നതെവിടെ?

ഒറീസ്സ

11) 1936 നവംബർ 12-ന് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി?

ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ

12) പ്രത്യുൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയുടെ ശെരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഏത്?

വിറ്റാമിൻ ഇ

13) ‘കാനിസ് ഫെമിലിയാരിസ്’ ഏതു ജീവിയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ്?

നായ

14) കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ ന്യുറോണുകൾ നശിക്കുന്നത് മൂലമോ സെറിബ്രൽ കോർടക്സിലെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുന്നതിനാലോ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് :

അൽഷിമേഴ്‌സ്

15) പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കൊളംബസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആര്?

യൂറി ഗഗാറിൻ

16) ‘ഷെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം’ ഏതു ജില്ലയിലാണ്?

കൊല്ലം

17) ചിങ്ങം ഒന്ന് ആചരിക്കുന്നത് എന്തായിട്ടാണ്:

കർഷക ദിനം

18) മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസായിക പുരോഗതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മിഷനറി സംഘടന:

ബി ഇ എം

19) ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളി:

സർ സി ശങ്കരൻനായർ

20) കേരളത്തിൽ പ്രകൃത്യാ തന്നെ വളരുന്ന ചന്ദനക്കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം:

മറയൂർ

SOLID Design Principles Explained – C#

To Design a application  we need to follow some set of principle. SOLID principle is main in that.

SOLID is an acronym:

 1. Single Responsibility Principle (SRP)
 2. Open Closed Principle (OCP)
 3. Liskov Substitution Principle (LSP)
 4. Interface Segregation Principle (ISP)
 5. Dependency Inversion Principle (DIP)

 

Single Responsibility Principle (SRP)

“A class should have only one reason to change”

SRP states that a class should not be loaded with multiple responsibilities and  single responsibility should not be spread across multiple classes or mixed with other responsibilities.

The reason is that more changes requested in the future, the more changes the class need to apply.

Open Closed Principle (OCP)

“Classes should be open for extension, but closed for modification.”

OCP states that the class should be easily extended but there is no need to change its core implementations.The application or software should be flexible to change.New features should be implemented using the new code, but not by changing existing code

Lizkov Substitution Principle (OCP)

“LSP states that the child class should be perfectly substitutable for their parent class.”

If program or module is using base class then derived class should be able to extend their base class without changing their original implementation.

Interface Segregation Principle (ISP)

“ISP states that No client should be forced to implement methods which it does not use”

We need to break down classes, a class with lot  of implementation and used as a base class is not a good design. For that reason we can create separate interfaces for each operation or requirement rather than having a single class to do the same work.

Dependency Inversion Principle (DIP)

DIP states mainly two methodology they are

“High-level modules should not depend on low-level modules. Both should depend on abstractions”

“Abstractions should not depend on details. Details should depend on abstractions.”

It states that we must use abstract class or interfaces for reducing tight coupling among the software components.

 

The anti-forgery token could not be decrypted error in ASP .Net MVC

The anti-forgery token could not be decrypted. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that all machines are running the same version of ASP.NET Web Pages and that the <machineKey> configuration specifies explicit encryption and validation keys. AutoGenerate cannot be used in a cluster.

 

The above error will happen when we have multiple AntiForgeryToken in same form and we try to submit the form Or any object that is submitting to action that has multiple AntiForgeryToken (This case will happen if we try to submit FormData or serialized data ) in case of ajax calls. This is a ASP MVC error it can happen while we creating forms.


For Example

<form id="dummy" action="/Admin/Product/Create" method="post">

 @Html.AntiForgeryToken()

 <label >Product Name</label>
 <input id="txtName" name="ProductName" type="text" placeholder="Product Name" >
 @Html.AntiForgeryToken()				
 <button id="btnSave" name="btnSave" >Save</button>									
     
</form>									

 

In the above example, we can see the form has two call to generate Anti Forgery Token so when we submit the form we will get the error “The anti-forgery token could not be decrypted”.

 

SQL Constraints

SQL Constraints are set of rules applied to a SQL tables to validate data. The purpose of SQL Constraints are to ensure the accuracy and reliability of the data inserted/updated in table. If any Constraints is violated, then the operation will be aborted and exception will be thrown.

How to create a SQL constraint?

A SQL constraint can be created in a table in two way

 • While creating a table – with CREATE TABLE statement
 • after a table is created – with ALTER TABLE statement

Commonly used SQL Constraints are described below

NOT NULL Constraint

By default SQL columns accept null values. When we wants to restrict null values from a column then we can apply NOT NULL Constraint. So that it will block null value to that column. in this case an INSERT statement or UPDATE statement cannot be performed without giving a value to particular column.

Example
In the below examples it ensures that Id and Name must not be NULL.
NOT NULL on CREATE table statement

Create table Employee
(
  Id bigint NOT NULL,
  Name varchar(50) NOT NULL,
  Age int
)

NOT NULL on ALTER table statement

alter table Employee alter column Id bigint NOT NULL
alter table Employee alter column Name varchar(50) NOT NULL

UNIQUE Constraint

A UNIQUE Constraint means it ensures all the values in a column is different. Any value that matches the column data type including NULL can be inserted only once in this column. A table can have more than one UNIQUE Constraints.
Example
In the below examples it ensures that Id will not be repeated.
UNIQUE on CREATE table statement

Create table Employee
(
  Id bigint NOT NULL UNIQUE,
  Name varchar(50) NOT NULL,
  Age int
)

UNIQUE on ALTER table statement

alter table users add UNIQUE(Id)

PRIMARY KEY Constraint

PRIMARY KEY contains rules from both NOT NULL and UNIQUE. Which means a PRIMARY KEY column cannot contain NULL value and all values must be different. PRIMARY KEY is used to identify each record with a unique value. A table can have only one PRIMARY KEY. PRIMARY KEY can be applied to a single column or multiple columns together. PRIMARY KEY applied to multiple columns together is called COMPOSITE PRIMARY KEY
Example
Primary key on CREATE TABLE statement

CREATE TABLE users
(
	user_id int PRIMARY KEY,
	username varchar(45) NOT NULL,
	[password] varchar(45) NOT NULL,
	email varchar(45) NOT NULL
)

Primary key on ALTER TABLE statement

ALTER TABLE users ADD PRIMARY KEY(USER_ID)

COMPOSITE Primary key on CREATE TABLE statement

CREATE TABLE users
(
	user_id int NOT NULL,
	username varchar(45) NOT NULL,
	[password] varchar(45) NOT NULL,
	email varchar(45) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (user_id ASC, email)
)

COMPOSITE Primary key on ALTER TABLE statement

ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT PK_users PRIMARY KEY (user_id ASC, email)

FOREIGN KEY Constraint

FOREIGN KEY Constraint is used to link two tables. A FOREIGN KEY can be only created with the reference of PRIMARY KEY from another table. FOREIGN KEY helps to execute JOIN queries much faster. The FOREIGN KEY containing table is called as Child table and the referenced PRIMARY KEY containing table is called as Parent/referenced table.
Example
Foreign key on CREATE TABLE statement

CREATE TABLE USERADDRESS
(
	Id bigint not null PRIMARY KEY,
	UserId bigint NOT NULL,
	AddresLine1 varchar(200) NOT NULL,
	AddresLine2 varchar(200),
	PIN varchar(12) NOT NULL,
	FOREIGN KEY(UserId) references users(user_id)
)

Foreign key on ALTER TABLE statement

ALTER TABLE USERADDRESS ADD CONSTRAINT FK_USERID_USERADDRESS FOREIGN KEY (UserId) REFERENCES users(user_id)

Drop a Foreign key

ALTER TABLE USERADDRESS DROP FK_USERID_USERADDRESS

CHECK Constraint

CHECK Constraint is used to check the inserted or updated value to the column satisfy any specific condition. It will help to increase the data accuracy.
Example
CHECK on CREATE TABLE Statement

CREATE TABLE users
(
	user_id bigint IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	username [varchar](45) NOT NULL,
	password [varchar](45) NOT NULL,
	email [varchar](45) NOT NULL,
	Age int check (Age >= 18),
	PRIMARY KEY (user_id ASC)
)

CHECK on ALTER TABLE statement

ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT CK_USERAGE CHECK (Age >= 18)

Drop a CHECK Constraint

ALTER TABLE users DROP CK_USERAGE

DEFAULT Constraint

DEFAULT Constraint is used to set a default value to a column in a table. When an INSERT statement is not inserting value to DEFAULT Constraint column, then the default value will be inserted into that column.
Example
DEFAULT on CREATE TABLE statement

CREATE TABLE [dbo].[users]
(
	user_id bigint IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	username [varchar](45) NOT NULL,
	password [varchar](45) NOT NULL DEFAULT 'Admin',
	email [varchar](45) NOT NULL,
	Age int,
	PRIMARY KEY (user_id ASC)
)

DEFAULT on ALTER TABLE statement

ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT PWD_DEF DEFAULT 'Admin' for [password]

Drop a DEFAULT Constraint

ALTER TABLE users DROP PWD_DEF

Types of variables in c#

value and reference type            The c# support two major variable types, they are “Value type and Reference type”. Int, Float, Decimal , Char , etc are the value types and Classes, , Delegates , Interfaces , Arrays , etc are the Reference types.

Now we have seen c# has two different types of variable types. These types must have some difference so lets see how this value and reference type differs.

Value type and Reference type

I hope everyone knows, when ever we initialize a variable there is a memory allocation will happens, we should know this to know about the difference of value and reference types.

Value type

 • Value type variable store data directly into the memory location.
 • If we get any copy of the data to another variable and try to change any variable data , the changed data will affect only to the variable we try to change , other variable remain the old value.
 • Value type data will be saved in Stack memory.

Reference type

 • Reference type variable does not save data directly to the memory location. it stores the reference of the actual data.
 • If we get any copy of the data to another variable and try to change any variable data , the changed data affect every copy of the object.
 • Reference type data will be saved in Heap memory

Example

using System;

class RefClass
{
  public int Value = 0;
}

class TestProgram
{

static void Main() {

  int valtype1 = 0;
  int valtype2 = valtype1;
  valtype2 = 999;
  RefClass refObj1 = new RefClass();
  RefClass refObj2 = refObj1;
  refObj2.Value = 999;
  Console.WriteLine("Value type values: {0}, {1}", valtype1, valtype2);
  Console.WriteLine("Reference type values: {0}, {1}", refObj1.Value, refObj2.Value);
}

}

 

Output

Values: 0, 999
Refs: 999, 999

Value type

check the above example valtype2 is assigned from the variable valtype1 and changing the data valtype2. but in the output the change has been reflected only to the changed variable.

Reference type

check the above example refObj2 is assigned from the object refObj1 and changing the data inside the object refObj2. The change we made was in refObj2 but in the out put the change applied in the refObj2 reflected refObj1.

What is a View in sql server and its advantages ?

 

A view is nothing more than a saved query.  A view can also be considered as a virtual table.

DeptId DeptName
1 IT
2 Payroll
3 HR
4 Admin

 

Id Name Salary Gender DepartmentId
1 Jhon 5000 Male 3
2 Mike 3400 Male 2
3 Pam 6000 Female 1
4 Todd 4800 Male 4
5 Sara 3200 Female 1
6 Ben 4800 Male 3

Select Query

Select Id, Name, Salary, Gender, DeptName

From tblEmployee

Join tblDepartment

On tblEmployee.DepartmentId=tblDepartment.DeptID

Result

Id Name Salary Gender DeptName
1 Jhon 5000 Male HR
2 Mike 3400 Male Payroll
3 Pam 6000 Female IT
4 Todd 4800 Male Admin
5 Sara 3200 Female IT
6 Ben 4800 Male HR

Creating View using select Query

Create View vWEmployeesByDepartment

As

Select Id, Name, Salary, Gender, DeptName

From tblEmployee

Join tblDepartment

On tblEmployee.DepartmentId=tblDepartment.DeptID

Select * from  vWEmployeesByDepartment

Result

Id Name Salary Gender DeptName
1 Jhon 5000 Male HR
2 Mike 3400 Male Payroll
3 Pam 6000 Female IT
4 Todd 4800 Male Admin
5 Sara 3200 Female IT
6 Ben 4800 Male HR

Advantages of views

 • Views can be used to reduce the complexity of the database schema
 • Views can be used as a mechanism to implement row and column level security

Example if IT department employees only to show

Create View vWITEmployeesByDepartment

As

Select Id, Name, Salary, Gender, DeptName

From tblEmployee

Join tblDepartment

On tblEmployee.DepartmentId=tblDepartment.DeptID

Where tblDepartment.DeptName=’IT’

Select * from  vWITEmployeesByDepartment

Result

Id Name Salary Gender DeptName
3 Pam 6000 Female IT
5 Sara 3200 Female IT

Example if salary to hide

Create View vWNonconfedentialdata

As

Select Id, Name,  Gender, DeptName

From tblEmployee

Join tblDepartment

On tblEmployee.DepartmentId=tblDepartment.DeptID

Select * from vWNonconfedentialdata

Result

Id Name Gender DeptName
1 Jhon Male HR
2 Mike Male Payroll
3 Pam Female IT
4 Todd Male Admin
5 Sara Female IT
6 Ben Male HR
 • Views can be used to present aggregated data and hide detailed data.

Example

Create view VwsummarizedData

As

select DeptName, Count(ID) as Total

From tblEmployee

Join tblDepartment

On tblEmployee.DepartmentId=tblDepartment.DeptID

Group by DeptName

 

Select * from VwsummarizedData

Result

DeptName Total
Admin 1
HR 2
IT 2
Payroll 1

 

To modify view – ALTER VIEW statement

To droop a view – DROP VIEW viewname

How to use date in javascript and the different date methods?

The Date object is a datatype built into the JavaScript language. Date objects are created with the new Date( ). Date expression with arguments

 • new Date( )
 • new Date(datestring)
 • new Date(year,month,date[,hour,minute,second,millisecond ])

Description of the parameters:

 • No Argument:With no arguments, the Date( ) constructor creates a Date object set to the current date and time.
 • Datestring: When one string argument is passed, it is a string representation of a date, in the format accepted by the Date.parse( ) method.
 •  7 agruments: To use the last form of constructor given above, Here is the description of each argument:
  • year: Integer value representing the year. For compatibility (in order to avoid the Y2K problem), you should always specify the year in full; use 1998, rather than 98.
  • month: Integer value representing the month, beginning with 0 for January to 11 for December.
  • date: Integer value representing the day of the month.
  • hour: Integer value representing the hour of the day (24-hour scale).
  • minute: Integer value representing the minute segment of a time reading.
  • second: Integer value representing the second segment of a time reading.
  • millisecond: Integer value representing the millisecond segment of a time

Date Methods:

 •  Date()            – Returns today’s date and time
 • getDate()        -Returns the day of the month for the specified date according to local time.
 • getDay()         -Returns the day of the week for the specified date according to local time.
 • getFullYear() -Returns the year of the specified date according to local time.
 • getHours()      -Returns the hour in the specified date according to local time.
 • getMonth()     -Returns the month in the specified date according to local time.
 • getSeconds()  -Returns the seconds in the specified date according to local time.
 • getTime()        -Returns the numeric value of the specified date as the number of milliseconds since January 1, 1970, 00:00:00 UTC.
 • getTimezoneOffset()   -Returns the time-zone offset in minutes for the current locale.
 • getUTCDate()        -Returns the day (date) of the month in the specified date according to universal time.
 • getUTCDay()          -Returns the day of the week in the specified date according to universal time.
 • getUTCFullYear()   -Returns the year in the specified date according to universal time.
 • getUTCHours()      -Returns the hours in the specified date according to universal time.
 • getUTCMilliseconds()     -Returns the milliseconds in the specified date according to universal time.
 • getUTCMinutes()            -Returns the minutes in the specified date according to universal time.
 • getUTCMonth()  -Returns the month in the specified date according to universal time.
 • getUTCSeconds()    -Returns the seconds in the specified date according to universal time.