മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ശരാശരി ഭാരം എത്ര?

ഉത്തരം:- 1400 ഗ്രാം

✴ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂന്നു പാളിയുള്ള സ്ഥരമാണ് മെനിഞ്ചസ്

✴ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഭാരം മൊത്തം ശരീരഭാരത്തിന്റെ ഏകദേശം 3% വരും

✴ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് ഏകദേശം 300-350 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്

Leave a Reply