The first bank in india?(ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യ ബാങ്ക്?)

1) ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക്?

ഉത്തരം :- ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ

💥 ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം

1770

💥 ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ ആസ്ഥാനം

കൊൽക്കത്ത

Leave a Reply