ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റഡി നോട്ട് – രോഗങ്ങളും ദിനാചരണങ്ങളും

💡 ലോക കാൻസർ ദിനം

ഫെബ്രുവരി 4

💡 ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ദിനം

മാർച്ച് 21

💡 ക്ഷയരോഗ ദിനം

മാർച്ച് 24

💡 ഓട്ടിസം അവബോധ ദിനം

ഏപ്രിൽ 2

💡 ലോകാരോഗ്യ ദിനം

ഏപ്രിൽ 7

💡 ഹീമോഫീലിയ ദിനം

ഏപ്രിൽ 17

💡 മലേറിയ ദിനം

ഏപ്രിൽ 25

💡 പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം

മേയ് 31

💡 ആസ്ത്മ ദിനം

മേയ് മാസത്തെ ആദ്യത്തെ ചൊവാഴിച്ച

💡 ലോക രക്തദാന ദിനം

ജൂൺ 14

💡 ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനം

ജൂലൈ 28

💡 ഹൃദയ ദിനം

സെപ്റ്റംബർ 29

💡 ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം

ഒക്ടോബർ 10

💡 കാഴ്ച ദിനം

ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാം വ്യാഴാഴ്ച

💡 ന്യൂമോണിയ ദിനം

നവംബർ 12

💡 പ്രമേഹ ദിനം

നവംബർ 14

💡 എയ്ഡ്സ് ദിനം

ഡിസംബർ 1

💡 വികലാംഗ ദിനം

ഡിസംബർ 3

Leave a Reply