ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ

1) ഇലകളിലെ ഹരിതകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം?

മെഗ്നീഷ്യം

2) സി.വി രാമൻ “രാമൻ എഫക്ട്” സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നൽകിയത്:

1928

3) അസ്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം:

ഓസ്റ്റിയോളജി

4) മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വാരിയെല്ലുകളുടെ എണ്ണം?

24

5) ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ നാട്:

കുട്ടനാട്

6) ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ പെൻഷൻ സംസ്ഥാനം:

കേരളം

7) പഞ്ചാബിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം?

1951

8) ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ വലിപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം?

7

9) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി:

ഗംഗ

10) ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം?

36

11) ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയത്:

ഹാർഡിഞ്ച് II

12) ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

RBI

13) അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം?

1948

14) രാജിവെച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി:

മൊറാർജി ദേശായി

15) ദേശീയ സാങ്കേതിക വിദ്യാ ദിനം:

മെയ് 11

Leave a Reply