മൈക്രോപ്രോസർ ഏത് തലമുറയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ്?

ഉത്തരം :- 4 ആം തലമുറ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *