മുൻവർഷ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രധാന ആർട്ടിക്കിളുകൾ

✍ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി

അനുച്ഛേദം 368

✍ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ

അനുച്ഛേദം 360

✍ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ

അനുച്ഛേദം 356

✍ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ

അനുച്ഛേദം 352

✍ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

അനുച്ഛേദം 315

✍ സ്വത്തവകാശം

അനുച്ഛേദം 300എ

✍ പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം

അനുച്ഛേദം 3

✍ അയിത്ത നിർമ്മാർജനം

അനുച്ഛേദം 17

✍ ബാലവേല നിരോധനം

അനുച്ഛേദം 24

✍ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രധിവിധിക്കുള്ള അവകാശം

അനുച്ഛേദം 32

✍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം

അനുച്ഛേദം 40

✍ ഏകികൃത സിവിൽ കോഡ്

അനുച്ഛേദം 44

✍ ഗോവധ നിരോധനം

അനുച്ഛേദം 48

✍ പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം

അനുച്ഛേദം 108

✍ മണി ബിൽ

അനുച്ഛേദം 110

✍ ബഡ്ജറ്റ്

അനുച്ഛേദം 112

✍ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരം

അനുച്ഛേദം 123

✍ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ഗവർണ്ണറുടെ അധികാരം

അനുച്ഛേദം 213

✍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നത്

അനുച്ഛേദം 52

✍ കുറ്റവാളികൾക്ക് പൊതുമാപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം

അനുച്ഛേദം 72

Leave a Reply