മുൻവർഷത്തെ എൽ ഡി സി ചോദ്യങ്ങൾ

1) ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജലസ്രോതസ് ഏതാണ്?

മഴ വെള്ളം

2) അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പ്രധാന ഘടകം:

നൈട്രോജൻ

3) ഇന്ത്യയുടെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ ടെസ്റ്റ് റിയാക്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്:

കൽപ്പാക്കം

4) ഇന്ത്യയിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന അസംസ്‌കൃത വസ്തു:

കൽക്കരി

5) മാൻഗിഫെറ ഇൻഡിക്ക എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള സസ്യം:

മാവ്

6) ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥമായ അഷ്‌ടാഗഹൃദയം രചിച്ചത്:

വാഗ്ഭടാചര്യൻ

7) ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവ്?

എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം

8) ചിക്കൻ ഗുനിയ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസ് ഏത്?

ആൽഫ വൈറസ്

9) ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന സ്ഥാപിതമായ വർഷം:

1969

10) ലോക പൈതൃക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണ്:

UNESCO

11) കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ താപ വൈദ്യുത നിലയം:

കായംകുളം

12) നാം അധിവസിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ഏത്?

ട്രോപോസ്‌ഫിയർ

13) ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി:

പമ്പ

14) ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാ ദൗത്യം ഏതു പേരിലറിയപ്പെടുന്നു?

മംഗൾയാൻ

15) കടലിലെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത്?

നോട്ടിക്ക് മൈൽ

Leave a Reply