മുൻവർഷത്തെ എൽ ഡി സി ചോദ്യങ്ങൾ

1) ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്ത വർഷം:

1989

2) ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സ്ഥാപകൻ:

മാർക്ക് സുക്കർബർഗ്

3) വ്യവസായ മലിനീകരണത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ ‘മാർജാരനൃത്തരോഗം’ ആദ്യമായി കാണപ്പെട്ട രാജ്യം?

ജപ്പാൻ

4) ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന എന്ന ഗ്രാമവികസന പദ്ധതി എന്ത് ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ആരംഭിച്ചത്:

ഭവന നിർമ്മാണം

5) അന്തർദേശീയ ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന്?

ജൂലൈ 16

6) ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ ആപ്പിൾ വിക്സ്‌ജിപിച്ചതെന്ന്?

1981

7) സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഏതു മേഖലയിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നത്?

തൃതീയം

8) കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് പിന്നീട് ഏതു ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത്?

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്

9) ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം:

ജനീവ

10) ‘വെർമികൾച്ചർ’ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനശാഖയാണ്?

മണ്ണിര

11) ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ ദൗത്യമായ മംഗൾയാൻ ഏത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്?

ശ്രീഹരിക്കോട്ട

12) പരുത്തിക്കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കറുത്ത മണ്ണ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?

റിഗർ

13) അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന വാതകം ഏത്?

നൈട്രജൻ

14) നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്കാൻ ഗാന്ധിജിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവം?

ചൗരിചൗരാ സംഭവം

15) കൃഷിയും ഗ്രാമവികസനവും പ്രധാന ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ നബാർഡ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏത്?

1982

16) ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശം ഏത്?

82.30 കി

17) കാറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമേത്?

തമിഴ്നാട്

18) കോർബ താപവൈദ്യുതി നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്:

ഛത്തീസ്ഗഡ്

19) കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1992-ലെ ആദ്യ ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലം:

റിയോഡി ജനിറോ

20) ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് വായ്പാ-പണം പ്രദാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്?

റിസർവ് ബാങ്ക്

Leave a Reply