മയിലിനെ ദേശീയ പക്ഷിയായി അംഗീകരിച്ചത് ഏത് വർഷം?

ഉത്തരം :- 1963

◾ പ്രോജക്ട് ടൈഗർ – 1973

◾ പ്രോജക്ട് എലിഫന്റ് – 1992

◾ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം – 1972

◾ സിംഹങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക ദേശീയോദ്യാനം

ഗിർ (ഗുജറാത്ത്)

◾ ഇന്ത്യയിൽ ബംഗാൾ കടുവയുടെ പ്രധാന ആവാസ കേന്ദ്രം

മനാസ്

◾ ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റകൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണകേന്ദ്രം

കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് (അസം)

◾ വെള്ളക്കടുവകക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ കടുവ സംരക്ഷണകേന്ദ്രം

നന്ദൻ കാനൻ

Leave a Reply