മണ്ണിലെ ലവണാംശം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം?

ഉത്തരം:- കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീറ്റർ

🔘 നെഫോസ്‌കോപ് – മേഖങ്ങളുടെയും ആകാശഗോളങ്ങളുടെയും വേഗവും ദിശയും അളക്കാൻ

🔘 വിസ്കോമീറ്റർ – ദ്രാവകങ്ങളുടെ വിസ്കോസിറ്റി അളക്കുന്നതിന്

🔘 ഇൻവേർട്ടർ – DC യെ AC ആകുന്നതിന്

🔘 റെക്ടിഫയർ – AC യെ DC ആക്കി മാറ്റാൻ

🔘 വിൻഡ് വെയിൻ – കാറ്റിന്റെ ഗതിയറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു

🔘 റിയോസ്റ്റാറ്റ് – ഒരു സര്‌ക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ

🔘 ടാക്കോമീറ്റർ – വിമാനങ്ങൾ, ബോട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ വേഗം അളക്കാൻ

🔘 അൾട്ടിമീറ്റർ – ഉയരം അളക്കാൻ

Leave a Reply