ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച ബഹിരാകാശകേന്ദ്രം?

ഉത്തരം:- സല്യൂട്ട് I

🚀 സല്യൂട്ട് I റഷ്യയുടെ ബഹിരാകാശ നിലയമാണ്

🚀 മിർ എന്ന ബഹിരാകാശനിലയം വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം – സോവിയറ്റ്‌ യൂണിയൻ (1986)

🚀 ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ കൃത്രിമോപഗ്രഹം – എക്‌സ്പ്ലോറർ

🚀 യൂറി ഗഗാറിൻ 1961 ഏപ്രിൽ 12-ന് ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ച പേടകം

വോസ്‌തോക്ക് I

🚀 ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ ആദ്യ അമേരിക്കൻ പേടകം

റേഞ്ചർ 4

🚀 ചൈനയുടെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശനിലയം – ടിയാഹോങ് I

🚀 ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ – കൊളംബിയ (അമേരിക്ക)

Leave a Reply