ബാബറിന്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

ഉത്തരം :- കാബൂൾ

🔘 മുഗൾ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ?

ബാബർ

🔘 ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ പീരങ്കിപ്പട ഉപയോഗിച്ചത്:

ബാബർ

🔘 ബാബറിന്റെ ആത്മകഥ:

തുസുക്ക്-ഇ-ബാബറി (ബാബർ നാമ)

Leave a Reply