ബഹിരാകാശ ഉടമ്പടി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതെന്ന്?

ഉത്തരം:- 1967

🎇 ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം, ചന്ദ്രൻ, മറ്റ് ആകാശഗോളങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ആണവ, ആണവേതര ആയുധങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തടയുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ബഹിരാകാശ ഉടമ്പടി (outer space treaty)

🎇 1984ൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചാന്ദ്ര ഉടമ്പടി (moon treaty) നിലവിൽ വന്നു

🎇 അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സമാധാനപരമായ പഠനങ്ങളും, പരീക്ഷണങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്ന അന്റാർട്ടിക്കൻ ഉടമ്പടി 1961 ജൂൺ 23 ന് നിലവിൽ വന്നു

Leave a Reply