നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

ഉത്തരം:- 1961

🏆 നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് സ്ഥാപിതമായത്

1961 മേയ് 7

🏆 1973-ൽ ഇതിനെ നേതാജി സുഭാഷ്‌ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പുനർ നാമകരണം ചെയ്തു

🏆 1987-ൽ ഇതിനെ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ലയിപ്പിച്ചു

🏆 1954 ലാണ് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ നിലവിൽ വന്നത്

Leave a Reply