“കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സമാധാന പൂർവമായ ചരമം കാണുവാനാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്”- എന്നു പറഞ്ഞത്

ഉത്തരം :- കഴ്‌സൺ പ്രഭു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *