കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര ജില്ലകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്?

ഉത്തരം :- 5 എണ്ണം

💡 തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, തൃശൂർ, മലബാർ

💡 1957 ജനുവരി 1 ന് മലബാർ വിഭജിച്ച് പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകൾ രൂപംകൊണ്ടു.

Leave a Reply