കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യവനങ്ങൾ ദേശസാത്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വർഷം ഏത്?

ഉത്തരം :- 1971

⚫ ഇന്ത്യയിൽ വനവിസ്തൃതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം

14

⚫ തിരുവിതാംകൂറിൽ വനനിയമം വന്ന വർഷം

1887

⚫ കേരള വനവത്കരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം

1998

⚫ കേരള വൃക്ഷസംരക്ഷണ നിയമം

1986

⚫ കേരള വനനിയമം

1961

Leave a Reply