കേരളത്തിലെ നദികൾ – ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ

1) കേരളത്തിൽ ആകെ നദികൾ – 44

2) പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ – 41

3) കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ – 3

4) 100 കിലോമീറ്ററിലേറെ നീളമുള്ള നദികൾ – 11 എണ്ണം

5) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും നീളം കൂടിയതുമായ നദി – പെരിയാർ

6) പെരിയാർ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ദൂരം – 244 Km

7) പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവം – ശിവഗിരി ക്കുന്നിൽ

8) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് – അലുവാപ്പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പെരിയാറിൽ

9) പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് – പെരിയാർ

10) ഇടുക്കി ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് – പെരിയാറിൽ

11) പെരിയാറിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ – പള്ളിവാസൽ , ചെങ്കുളം, പന്നിയാർ , നേരിയ മംഗലം

12) പെരിയാറിന്റെ പോഷകനദികൾ -മുതിരപ്പുഴ, മുല്ലയാർ, പെരുന്തുറ, ചെറുതോണിയാർ , കട്ടപ്പനയാർ, പെരിഞ്ചാൻ കുട്ടിയാർ

13) കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദി – ഭാരതപ്പുഴ

14) ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവം – തമിഴ് നാട്ടിലെ ആനമല

15) സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി – കുന്തിപ്പുഴ

16) ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം – 209 Km

17) പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെ ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നു.

18) പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം – കുട്ടനാട്

19) പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി – പമ്പ

20) പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം – പമ്പാനദിയിൽ

21) ബേപ്പൂർ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി – ചാലിയാർ

22) നിലമ്പൂരിലെ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി – ചാലിയാർ

23) ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി – മഞ്ചേശ്വരം പുഴ

24) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി – മഞ്ചേശ്വരം പുഴ (16 Km നീളം)

25) കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി – നെയ്യാർ

26) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല – കാസർകോട്

27) കണ്ണൂരിലെ ധർമ്മടം ദ്വീപിനെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി – അഞ്ചരക്കണ്ടി

Leave a Reply