കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള കടൽത്തീരമുള്ള ജില്ല?

ഉത്തരം :- കണ്ണൂർ

📌 580 കിലോമീറ്ററാണ് കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ ദൈർഘ്യം

📌 കടൽത്തീരം കുറവുള്ള ജില്ല കൊല്ലമാണ്

📌 ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ള രാജ്യം

കാനഡ

📌 ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം

ഇന്തോനേഷ്യ

Leave a Reply