കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി?

ഉത്തരം :- മയ്യഴിപ്പുഴ

💡 കേരളത്തിലെ നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം?

സഹ്യപർവതം

💡 കരിമ്പുഴ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി?

കടലുണ്ടിപ്പുഴ

💡 കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി?

പെരിയാർ

Leave a Reply