എൽ ഡി സി സ്‌പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് – പഴശ്ശികലാപങ്ങൾ

മലബാർ മേഖലയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പാക്കിയ നികുതി പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളാണ് പഴശ്ശി കലാപങ്ങൾ. ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപം 1793-1797 ലയിരുന്നു. ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിലായിരുന്നു ഏറെയും പോരാട്ടം നടന്നത്

പഴശ്ശി കലാപത്തിൽ പഴശ്ശിക്കൊപ്പം നിന്ന പോരാളികളാണ് എടച്ചേന കുങ്കൻ, കുറിച്യർ നേതാവ് തലയ്ക്കൽ ചന്തു എന്നിവർ

1800-1805 ലയിരുന്നു രണ്ടാം പഴശ്ശി കലാപം. കേണൽ ആർതർ വെല്ലസ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴശ്ശി വിപ്ലവം അടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു. 1805 നവംബർ 30 ന് പഴശ്ശിരാജ വീര ചരമം പ്രാപിച്ചു. പഴശ്ശിസ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിയിലാണ്. പഴശ്ശി മ്യൂസിയം കോഴിക്കോട് ഈസ്റ്റ് ഹില്ലിലാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *