എൽ ഡി സി മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ

1) ദേശീയ സാക്ഷരതാമിഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം:

1988

2) ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശം:

ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ്

3) ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് റൂർക്കേല സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ്?

ജർമ്മനി

4) സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം:

ഡിസംബർ 10

5) പ്രച്ഛന്നബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്?

ശ്രീശങ്കരൻ

6) ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം:

2005

7) ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം:

മാർച്ച് 23

8) മംഗളവനം പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല:

എറണാകുളം

9) അസ്സമിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

ബ്രഹ്മപുത്ര

10) മഞ്ഞു തിന്നുന്നവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റ്:

ചിനൂക്ക്

11) ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ അംഗമായ ആദ്യ ഭാരതീയൻ:

ദാദാഭായ് നവറോജി

12) മോഹൻജദാരോ കണ്ടെത്തിയത് ആര്?

ആർ ഡി ബാനർജി

13) ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?

ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ

14) ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം:

1942

15) പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം:

കാഞ്ചി

16) ‘സമരം തന്നെ ജീവിതം’ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?

വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ

17) ലക്ഷം വീട് കോളനി എന്ന പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്:

എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ

18) ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബാങ്കുകൾ ആദ്യമായി ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം:

1969

19) ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

പാമീർ

20) ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിങ് പ്രധാനമന്ത്രി:

ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ

21) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അന്തരിച്ചത് എത്രാം വയസ്സിലാണ്?

39

22) ‘എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം’- എന്നു പറഞ്ഞതാര്?

ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ

23) ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളും അംഗങ്ങളാകുന്ന സമിതി:

പൊതുസഭ

24) പച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

യുറാനസ്

25) ഗ്രീൻ ബെഞ്ച് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോടതി:

കൽക്കട്ട

Leave a Reply