ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു നദിയുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാരക രോഗമേത്?

ഉത്തരം:- എബോള

😷 വവ്വാലുകൾ വഴി വ്യാപനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എബോള ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ്

😷 എബോള ഹെമറേജിക് ഫിവർ എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്

😷 കോംഗോയിലെ എബോള നദിയുടെ പേരിലാണ് ഈ രോഗം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഈ രോഗം ആദ്യമായി കാണപ്പെട്ടത്.

Leave a Reply