അറ്റ്‌ലസ് 66 എന്നത് ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ ഇനമാണ്?

ഉത്തരം :- ഗോതമ്പ്

🔵 മാധുരി, തിരുമധുരം, മധുരിമ, മധുമതി, എന്നിവ കരിമ്പിന്റെ ഇനമാണ്

🔵 ഗോതമ്പ് ഒരു റാബി വിളയാണ്

🔵 ഗോതമ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ട്രൈറ്റിക്കം ഏസ്റ്റെവം

🔵 ഹരിതവിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളഞ്ഞ ധാന്യം

ഗോതമ്പ്

🔵 ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്

നോർമൻ ബോർലോഗ്

🔵 ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ ഏഷ്യൻ ഗ്രഹം

ഫിലിപ്പീൻസ്

🔵 ഇന്ത്യൻ ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്

എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ

Leave a Reply