അപരനാമങ്ങൾ

1) കർഷകന്റെ മിത്രം – മണ്ണിര
2) കർഷകന്റെ മിത്രമായ പാമ്പ് – ചേര
3) കർഷകന്റെ മിത്രമായ പക്ഷി – മൂങ്ങ
4) പ്രകൃതിയുടെ തോട്ടി – കാക്ക
5) പ്രകൃതിയുടെ കലപ്പ – മണ്ണിര
6) ഭീകര മത്സ്യം – പിരാന
7 ) ഫോസിൽ മത്സ്യം – സീലാകാന്ത്
8 ) മരം കയറുന്ന മത്സ്യം – അനാബസ്
9 ) പാവപ്പെട്ടവന്റെ മത്സ്യം -ചാള
10) സസ്യഭോജിയായ മത്സ്യം – കരിമീൻ
11 ) ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം – ഡോൾഫിൻ
12 ) മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ – ഒട്ടകം
13 ) ടിബറ്റൻ കാള -യാക്ക്
14) മരുഭൂമിയിലെ എഞ്ചിനീയർ – ബീവർ
15) പാമ്പുതീനി – രാജവെമ്പാല
16) പക്ഷികളുടെ രാജാവ് – കഴുകൻ
17)ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകം – മൂങ്ങ
18 ) പറക്കും കുറുക്കൻ – വവ്വാൽ
19 ) സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകം – പ്രാവ്
20) പറക്കുന്ന സസ്തനി- വവ്വാൽ
21 ) വിഡ്ഡി പക്ഷി – താറാവ്
22) അന്റാർട്ടികയിലെ യതികൾ – പെൻഗ്വിൻ
23) കാട്ടിലെ മരപ്പണിക്കാർ – മരംകൊത്തി
24 ) സമയമറിയിക്കുന്ന പക്ഷി – കാക്ക
25 ) അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ റാണി – ഏയ്ഞ്ചൽ ഫിഷ്
26) മാവിനങ്ങളുടെ രാജാവ് – അൽഫോൺസ
27) ആന്തൂറിയങ്ങളുടെ റാണി – വാറോ ക്വിയനം
28) ഹെലികോപ്റ്റർ പക്ഷി – ആകാശക്കുരുവികൾ
29) ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മാതാവ് – തുളസി
30 ) ഓർക്കിഡുകളുടെ റാണി – കാറ്റ് ലിയ
31) ചൈനീസ് റോസ് – ചെമ്പരത്തി
32) ബാച്ചിലേഴ്സ് ബട്ടൺ – വാടാമല്ലി
33) പാവപ്പെട്ടവന്റെ തടി -മുള
34) ഇന്ത്യയുടെ ഇന്തപ്പഴം – പുളി
35 ) പ്രകൃതിയുടെ ടോണിക്ക് – ഏത്തപ്പഴം
36 ) തവിട്ട് സ്വർണ്ണം – കാപ്പി
37) ചൈനീസ് ആപ്പിൾ – ഓറഞ്ച്
38) പാവപ്പെട്ടവന്റെ ആപ്പിൾ – തക്കാളി
39) ഫോസിൽ സസ്യം – ജിങ്കോ
40) ഇന്ത്യൻ ഫയർ – അശോകം
41) സ്വർഗ്ഗീയ ഫലം – കൈതച്ചക്ക
42) സ്വർഗ്ഗീയ ആപ്പിൾ – നേന്ത്രപ്പഴം
43) മാവിനങ്ങളുടെ റാണി – മൽഗോവ
44) ഫലങ്ങളുടെ രാജാവ് – മാമ്പഴം
45 ) പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലെ റാണി – മാംഗോസ്റ്റിൽ
46) പുഷ്പ റാണി – റോസ്
47 ) സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ റാണി – അത്തർ
48) സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളുടെ റാണി – ഏലം
49) സുഗന്ധവ്യജ്ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് – കുരുമുളക്
50 ) പച്ചക്കറികളുടെ രാജാവ് – പടവലങ്ങ
51) കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ റാണി – ഗ്ലാഡിയോലസ്
52 ) അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ റാണി – ഏയ്ഞ്ചൽ ഫിഷ്
53) കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി – തേക്ക്
54) ഇന്ത്യൻ ടെലിഗ്രാഫ് ചെടി – രാമനാഥപച്ച
55) ബഹു നേത്ര – കൈതച്ചക്ക
56) പച്ച സ്വർണ്ണം – വാനിലാ, തേയില
57) ഹരിത സ്വർണ്ണം – മുള
58) നാണ്യവിളകളിൽ വെളുത്ത സ്വർണ്ണം -കശുവണ്ടി
59) നാണ്യവിളകളിൽ കറുത്ത സ്വർണ്ണം – കുരുമുളക്
60 ) പാഴ് ഭൂമിയിലെ കല്പവൃക്ഷം -കശുമാവ്
61) സമാധാനത്തിന്റെ വൃക്ഷം – ഒലിവ് മരം
62 ) കല്പവൃക്ഷം – തെങ്ങ്
63) ആലപ്പി ഗ്രീൻ – ഏലം
64 ) ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വൃക്ഷം – തെങ്ങ്
65) മഹാ ഔഷധി – ഇഞ്ചി
66) ബർമുഡ് ഗ്രാസ്-കറുകപ്പുല്ല്
67) ജമൈക്കൻ പെപ്പർ -സർവ്വ സുഗന്ധി
68) പ്രകൃതിയുടെ ശുചീകരണ ജോലിക്കാർ (സസ്യം)- ഫംഗസ്
69) മാംസ്യ സംരഭകൻ – പയറുവർഗ്ഗ സസ്യങ്ങൾ

Leave a Reply