പി എസ് സി മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ

1) ‘നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കർത്താവ്? ബ്രഹ്മാനന്ത ശിവയോഗി 2) ‘ പറങ്കിപടയാളി’ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്: സർദാർ കെ…

എൽ ഡി സി – സ്‌പെഷ്യൽ ഫോക്കസ്

1) മഹാഭാഷ്യം രചിച്ചത്? പതഞ്ജലി 2) നാട്യശാസ്ത്രം രചിച്ചത്? ഭരതമുനി 3) പരുഷ്ണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് നദിയാണ്? രവി 4) ബുദ്ധമതക്കാരുടെ…

പി എസ് സി മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ

1) ‘തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റേതായിരുന്നു? മലയാളി മെമ്മോറിയൽ 2) കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത്? കയർ…

ബാങ്കിങ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ

1) ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായി നിലവിൽ വന്ന വർഷം? 1770 2) കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്ക്? നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക്…

ഇന്ത്യൻ കറൻസി – അറിയേണ്ടതെല്ലാം

1) ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്? 2010 ജൂലൈ 15 2) ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്?…

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ – അറിയേണ്ടതെല്ലാം

1) ‘ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2) റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ…

തിരഞ്ഞെടുത്ത മുൻവർഷങ്ങളിലെ എൽ ഡി സി ചോദ്യങ്ങൾ

1) സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി? കുന്തിപ്പുഴ 2) ‘രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? സൾഫ്യുരിക് ആസിഡ് 3) ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ…